Хищници

Вълк

Вълците са социални хищници и ловуват на глутници, организирани в стриктна обществена йерархия и водени от алфа мъжки и алфа женска. Първоначално се смята, че целта на тази социална структура е ловуването на животни, много по-едри от вълка. Според някои нови теории функциите на глутницата са свързани не толкова с ловуването, колкото с успешното размножаване.

Черен пор

Черният пор е повсеместно разпространен в Европа. В нашата страна се среща често както в равнините, така и в планините. Живее в селскостопански дворове, в горски и в мочурливи местности.

Черните порове са активни през нощта. Построяват жилище в насипите покрай потоците или си правят дупка под корените на дървета. Територията им се ограничава до около 1 km. Месоядно животно. Храни се с жаби, полевки, плъхове и други дребни животни. За едно денонощие изяжда 12-14 мишки. След като се нахрани умъртвява още гризачи и ги натрупва като запаси.

Бялка

Видът се среща в Европа и Азия. У нас бялката обитава крайселищни гори и поля, но се среща и в запустелите дворове и къщи в селата и градовете.

По външния си вид бялката прилича на златката. Цветът на козината й е тъмнокафяв. На гушата има бяло петно, което понякога е жълтеникаво, и винаги се разклонява към краката или е разделено на две от тясна тъмна ивица. Ходилата й са голи. На дължима достига 80-85 сm.

Чакал

Чакалът е повсеместно разпространен в Мала Азия, Северна Африка и Югоизточна Европа. В недалечно минало у нас видът се считаше за рядък вид и отстрелът му бе забранен. През последните няколко години се наблюдават значително увеличаване на неговата численост и разширение на ареала му, и в някои райони по отношение на него се налагат ограничителни мерки.

Лисица

Лисицата, наричана още и "червена лисица" е най-често срещаният вид лисици. Тя има най-широк ареал от всички сухоземни хищници. Те са най-големият вид в рода Лисици и обитават Северна Америка и Евразия, както и части от Северна Африка. В България освен обикновената лисица се среща и лисицата "въглищарка". Тя притежава матовочервена космена покривка, няма характерното бяло петно на опашката и козината и изглежда напръскана със сажди, от където всъщност идва и името и.

Експорт на съдържанието